Avís legal

El titular del web www.iridia.cat (el “Web”) és l’Associació Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans, les dades d’identificació de la qual són les següents:
– Domicili social: C/ Casp 43 Baixos, 08010 Barcelona
– NIF: ESG66610882
– Telèfon: Telf.: (+34) 693 563 529
– Dades registrals: inscrita com a Associació amb el número 57634 al Registre d’Associacions del Departament de Justícia

L’accés, navegació i ús del Web www.iridia.cat suposa el coneixement i acceptació per part de la Usuària tant de les condicions d’utilització que s’estableixin a continuació com de les condicions particulars que puguin ser establertes per quelcom servei específic.

Política de Privacitat

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que preveu la normativa vigent de protecció de dades personals, l’Associació Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans (d’ara endavant anomenada IRÍDIA) amb domicili social al C/ Casp, 43 Baixos 08010 Barcelona l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni, o a les que IRÍDIA accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds a través del lloc web www.Irídia.cat (el “Web”) seran incorporades a un fitxer titularitat d’IRÍDIA, amb la finalitat d’atendre les seves peticions i/o consultes, enviar comunicacions comercials (també per via electrònica) i, si s’escau, gestionar les altes de nous membres i les activitats de l’entitat.

Les dades personals facilitades per la persona usuària, amb caràcter general, no seran comunicades o cedides a tercers, si bé podran cedir-se a proveïdors sota contracte amb IRÍDIA per a les finalitats referides anteriorment. En aquest sentit, la persona usuària queda informada dels termes previstos a l’article 27 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, en relació amb la primera cessió de les seves dades personals.

Serà necessari que, en els formularis del Web, la persona usuària empleni els camps assenyalats com a “obligatoris”. El no emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que IRÍDIA no pogués atendre la seva sol·licitud i, en conseqüència, IRÍDIA quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta de les peticions i/o consultes sol·licitades.

La persona usuària haurà de comunicar a IRÍDIA les seves dades personals actuals per tal que la informació continguda en els fitxers de IRÍDIA estigui actualitzada i sense errors. La persona usuària respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

IRÍDIA té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n’eviten l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

La persona usuària podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en el domicili social d’IRÍDIA en els termes establerts a la legislació vigent. Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s’hagin de complir amb determinats requisits formals establerts a la normativa vigent, IRÍDIA li ofereix la possibilitat de sol·licitar l’exercici dels drets referits anteriorment a través del correu electrònic info@iridia.cat

Condicions d’ús

Accés

L’accés a aquest Web és gratuït.

L’accés i ús del Web per la persona usuària comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la Política de Privacitat i de Cookies del Web.

La persona Usuària ha de llegir atentament l’Avís Legal i la Política de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar el Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no les accepta, li preguem que s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

La persona Usuària garanteix l’autenticitat i veracitat de les dades que comuniqui a IRÍDIA al emplenar el/els formulari/s per al registre o accés a determinats serveis oferts a través del Web. La persona Usuària es compromet i responsabilitza a mantenir tota la informació facilitada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real.

Si com a conseqüència del registre, es proporciona a la persona usuària una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, no cedint-la a tercers en cap cas. Serà responsabilitat de la persona usuària la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim derivat d’un mal ús o custòdia de la contrasenya.

Exclusió de Responsabilitat

IRÍDIA realitza els màxims esforços per evitar qualsevol errada als continguts que puguin aparèixer en aquest Web. Tot i això IRÍDIA no garanteix l’exactitud ni la posada al dia de la informació que es pugui obtenir del mateix que no siguin d’elaboració pròpia. D’aquesta manera IRÍDIA no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut d’aquest lloc.

IRÍDIA vetllarà perquè el Web no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del mateix i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-la per la falta de disponibilitat i per les errades a l’accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a IRÍDIA.

Aquest Web inclou, dins dels seus continguts, enllaços amb llocs web que són propietat i/o són gestionats per tercers. Aquest Web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc.

Propietat Intel·lectual

Aquest Web i els elements que el componen (codi font, texts, imatges, logotips i altres signes distintius) i els seus continguts, estan protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual, no podent ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, difusió o transformació no autoritzada expressament.

IRÍDIA és titular dels drets de propietat intel·lectual d’aquest Web, així com del seu contingut, tret que s’indiqui expressament el contrari.

IRÍDIA prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers o quelcom altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Web.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d’IRÍDIA poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin d’aquests.

Normes de comportament

El Web d’IRÍDIA és un espai de llibertat on la persona usuària podrà opinar lliurement en els espais que així ho permetin sempre i quan els missatges no continguin:

  • Dades personals de tercers (informació personal, adreces, telèfon, mails…)
  • Continguts sexistes, masclistes o homòfobs
  • Continguts que defensin l’actuació o ideals de qualsevol tipus de grup o organització terrorista.
  • I, a grans trets, qualsevol contingut que contravingui la Llei vigent.

Qualsevol missatge d’aquest tipus serà eliminat i si IRÍDIA ho creu convenient emprendrà accions legals contra els seus autors.

Pin It on Pinterest