Transparència

L’Associació Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans amb NIF G66610882, domicili social a C/Casp 43 08010 Barcelona, i inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat amb el número 57634, és perceptora de subvencions publiques i per tant se li aplica la Llei de trasparència.

D’acord amb la ideologia de l’entitat prioritzem una política de transparència amb les retribucions dels nostres òrgans de direcció i administració.

Les retribucions als òrgans de direcció i administració són de 24.000 € i 21.240 € anuals respectivament, amb les pagues prorratejades. Tanmateix, seguim treballant per tenir una sostenibilitat econòmica que ens permeti seguir millorant les condicions laborals de l’entitat.

Com ens financem

Des de l’àrea d’economia i comptabilitat treballem per aconseguir que Irídia sigui una entitat sostenible des del punt de vista econòmic. Entenem que les tasques que duem a terme no es podrien realitzar si no combinéssim el treball remunerat amb l’activista.

Som una associació sense ànim de lucre, finançada per subvencions públiques, subvencions privades, donacions i serveis externs. Apostem per un equilibri entre les diverses fonts de finançament, prioritzant les donacions que tenen per objectiu la construcció d’un projecte col·lectiu de defensa dels drets humans.

El teu suport ens permet seguir protegint i promovent activament la justícia amb independència. Fes una donació i forma part d’una comunitat de persones compromeses amb els drets humans de tots i totes. La teva aportació ens fa més fortes!

Ingressos 2018

Despeses 2018

Ingressos 2017

Despeses 2017

Exercicis anuals

 • + Memòria Econòmica 2018
  El detall dels ingressos i les despeses, desglossat per projectes, finançadors i partides, del 2018 de l’Associació Irídia – Centre per a la Defensa dels Drets Humans.
 • + Balanç Social 2018
  El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i de mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern que avalua la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental i la qualitat laboral de la Economia Social i Solidària.
 • + Memòria Econòmica 2017
  El Balanç de Situació i el compte de Pèrdues i Guanys del 2017 de l’Associació Irídia – Centre per a la Defensa dels Drets Humans.
 • + Balanç Social 2017
  El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i de mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern que avalua la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental i la qualitat laboral de la Economia Social i Solidària.
 • + Memòria Econòmica 2016
  En aquest document trobareu el detall dels ingressos i despeses que, durant el 2016, Irídia – Centre per a la Defensa dels Drets Humans, ha realitzat.


Contacte