Informe sobre violència institucional 2016 -Irídia Informe sobre violència institucional 2016

Publicació

Informe sobre violència institucional 2016

#SAIDAVI
Objectius

El nostre Servei d'Atenció i Denúncia davant casos de Violència Institucional (SAIDAVI) vol donar una resposta integral a les vulneracions de drets de les persones per part de les institucions públiques, per mitjà de la força física o psicològica que sobrepassen els límits establerts per la legislació, incloent la representació lletrada, l’acompanyament psicosocial, l’estratègia comunicativa i d’incidència, per tal de canviar les polítiques públiques en clau de drets humans.

Cada any l'equip elabora un informe sobre violència institucional que recull tot el què ha fet el servei aquell any, amb el detall de les vulneracions de drets enregistrades en context de protesta, espai públic, CIEs i presons. A més, l’informe inclou una sèrie de recomanacions a les autoritats pertinents.

+ INFORME SOBRE VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL 2016

Aquest informe recull tot el què ha fet el servei durant el 2016, amb el detall de les vulneracions de drets enregistrades en context de protesta, espai públic, CIEs i presons.

Al llarg del 2016, el SAIDAVI va rebre un total de 39 sol·licituds d’a-tuació en presumptes vulneracions de drets humans en situacions de violència institucional en el marc del sistema penal. Respecte a aquestes sol·licituds, el servei ha dut a terme tasques d’atenció i assessorament, visites periòdiques a centres penitenciaris, accions comu-nicatives i derivacions a altres entitats expertes en àmbits concrets. El servei ha assumit com a propis un total de 14 casos, en què s’ha res-ponsabilitzat de la representació jurídica de les persones afectades i els ha proporcionat un acompanyament psicosocial. Pel que fa a la resta de casos, s’han dut a terme intervencions jurídiques, psicosocials o comunicatives puntuals.