Què fem

A Irídia duem a terme una intervenció integral davant les vulneracions de drets en què combinem l’atenció jurídica i psicosocial a les persones afectades, amb la voluntat de potenciar-ne la força i la confiança. En tot moment tenim en compte el seu cercle afectiu en el procés. En els casos en què la persona afectada hi està d’acord, convertim els processos en litigis estratègics a través dels quals es puguin elevar els estàndards de protecció dels drets humans. Ens centrem, a més, a treballar per la igualtat efectiva i la no discriminació des de l’àmbit de la justícia de gènere.

Així mateix, duem a terme una tasca d’incidència política i social a través de campanyes comunicatives i de la interacció directa amb els diferents grups polítics i parlamentaris i amb els governs municipals, de la Generalitat i de l’estat espanyol. També proporcionem assessoria en matèria de polítiques públiques des del treball especialitzat per part de cada àrea de l’organització.


Informes publicats


Memòries d'activitats d'Irídia

 • + MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018
  En la memòria d’activitats s’expliquen cada un dels projectes i campanyes que Irídia ha dut a terme durant l’any, així com la incidència i el finançament aconseguits.
 • + MEMÒRIA ECONÒMICA 2018
  El detall dels ingressos i les despeses, desglossat per projectes, finançadors i partides, del 2018 de l’Associació Irídia – Centre per a la Defensa dels Drets Humans.
 • + MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017
  En aquest document trobareu totes les activitats que, durant el 2017, Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, ha realitzat.
 • + MEMÒRIA ECONÒMICA 2017
  El Balanç de Situació i el compte de Pèrdues i Guanys del 2017 de l’Associació Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans.
 • + MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2016
  En aquest document trobareu totes les activitats que, durant el 2016, Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, ha realitzat.
 • + MEMÒRIA ECONÒMICA 2016
  El Balanç de Situació i el compte de Pèrdues i Guanys del 2016 de l’Associació Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans.