Informe sobre violència institucional 2017 Informe sobre violència institucional 2017

Publicació

Informe sobre violència institucional 2017

#SAIDAVI
Objectius

Array

+ INFORME SOBRE VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL 2017

Aquest informe recull tot el què ha fet el servei durant el 2017, amb el detall de les vulneracions de drets enregistrades en context de protesta, espai públic, CIEs i presons.

De les 52 sol·licituds que entraven dins l’àmbit d’actuació del servei, aquest ha assumit la representació lletrada d’un total de 23 casos. Cal afegir-hi 9 casos que van tenir entrada al llarg de l’any 2016 i que han continuat oberts durant el 2017, havent assumit el servei la representació lletrada de cada un d’ells. Així doncs, al llarg del 2017 el servei ha estat duent la defensa lletrada d’un to-tal de 32 casos, en els quals les accions legals s’han combinat amb l’acompan-yament psicosocial i amb accions comunicatives i d’incidència.