Exigim la creació d’un mecanisme extern i independent de control de la policia com a conclusió de la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial Exigim la creació d’un mecanisme extern i independent de control de la policia com a conclusió de la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

Exigim la creació d’un mecanisme extern i independent de control de la policia com a conclusió de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial

Compareixença d'Irídia a la CEMP
Compareixença d'Irídia a la CEMP

Avui, juntament amb Amnistia Internacional, hem presentat en roda de premsa al Parlament de Catalunya les nostres recomanacions als grups parlamentaris perquè les incloguin a les conclusions de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial (CEMP).

+ RECOMANACIONS D’IRÍDIA PER A L’INFORME DE CONCLUSIONS DE LA CEMP

+ COMUNICAT: RECOMANACIONS CONJUNTES D’IRÍDIA I AMNISTIA INTERNACIONAL

La Comissió d’Estudi sobre el Model Policial té com a repte debatre políticament i de manera pública, des d’un punt de vista especialitzat i alhora heterogeni, els cinc eixos principals en què es vertebra: el model policial, el model d’ordre públic, la transparència, les funcions de la comissaria d’informació dels Mossos d’Esquadra i els mecanismes de control i fiscalització de les actuacions policials.

Durant un any, s’han dut a terme compareixences de persones expertes de diferents latituds, que han aportat visions i perspectives diferents anàlisi i millora del funcionament dels cossos policials d’àmbit local i català, així com de persones afectades per violència institucional o organitzacions de drets humans, a més d’actors dels cossos policials. En aquest sentit, la CEMP i les conclusions que s’acabin aprovant són una oportunitat única per consensuar el sistema de policia de Catalunya, transformant-lo i millorant-lo per tal que compleixi amb els estàndards internacionals d’eficiència, transparència i compliment dels drets humans que la societat catalana exigeix i mereix.

Irídia vol seguir contribuint a aquesta transformació i és per això que hem fet arribar als grups parlamentaris de la CEMP un document que versa especialment sobre el bloc de mecanismes de control, fiscalització i transparència, i el bloc d’ordre públic.

Subratllem especialment la necessitat de creació d’un mecanisme independent i extern del control policial atès que, com destaca el Relator Especial sobre les execucions extrajudicials, sumàries o arbitràries en el seu Estudi de mecanismes de control de la policia, una de les causes principals de l’extralimitació en l’ús de la força, la tortura, el maltractament o les morts sota custòdia policial és la impunitat. Aquesta es defineix com “la manca d’investigació, enjudiciament, condemna i càstig adequats dels agents de policia responsables d’execucions extrajudicials i altres abusos contra els drets humans”. L’obligació d’investigar de manera efectiva i exhaustiva per garantir aquesta rendició de comptes està reconeguda de manera clara en els tractats internacionals i regionals que vinculen els Mossos d’Esquadra i les policies locals de Catalunya. Com també ho està la necessitat que existeixin recursos efectius per denunciar les vulneracions de drets.

Al seu torn, la gestió de l’ordre públic i la regulació i aplicació de l’ús de la força ha de garantir els drets fonamentals i, especialment, el dret de reunió pacífica i la llibertat d’expressió. La normativa internacional entén per “ordre públic” el conjunt de normes que asseguren el funcionament de la societat o el conjunt de principis fonamentals en què es basa la societat, que inclou el dret de reunió pacífica. L’Informe conjunt sobre la correcta gestió de les manifestacions, resultat de la petició del Consell de Drets Humans, s’ha convertit en el punt de referència per a la bona actuació de les Forces i Cossos de Seguretat en la gestió de l’ordre públic i l’ús de la força, particularment en el marc de reunions pacífiques. Els deu principis que estableix s’articulen en torn de l’obligació dels Estats membres de respectar i protegir els drets, així com la participació ciutadana en l’espai públic, sense distinció o discriminació de cap tipus. A més, el document amplia els cinc principis a tenir en compte per a l’ús de la força: la legalitat, la precaució, la necessitat, la proporcionalitat i la rendició de comptes.

Per últim, recordem que el treball de la CEMP és herència directa de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses que es va dur a terme durant l’any 2013, impulsada per diferents actors socials i polítics, especialment per l´Associació Stop Bales de Goma. Des d’aleshores, el cos de Mossos d’Esquadra ha anat introduint millores en transparència, com, per exemple, la publicació de determinades instruccions de l’ús d’armes i eines d’ús policial o la incorporació del nou Número Operatiu Policial des de l’any 2020. Tanmateix, queda encara molt terreny de millora i transformació per tal d’elevar els estàndards de compliment dels drets humans, tant en relació a la gestió de l’ordre públic com en relació al funcionament dels mecanismes de fiscalització i control policial.