Documentació - Irídia Documentació - Irídia

Documentació

Consulta les memòries d’activitat de cada any a Què fem


Coneix Irídia

+ Estatuts, registrats al Registre d’Associacions modificats per assemblea el 30 de novembre de 2021

+ Reglament de Règim Intern, última modificació a l’assemblea del 18 de juny de 2020

+ Pla Estatègic 2023-2025, aprovat a l’assemblea del 30 de novembre de 2022

+ Pla Estatègic 2020-2022, aprovat a l’assemblea del 18 de juny de 2020

+ Pla de cures intern, elaborat per l’equip psicosocial d’Irídia

+ Organigrama de l’entitat

L’Associació Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans amb NIF G66610882, domicili social a C/Riera d’Escuder 38, Nau 1 baixos, 08028 Barcelona, i inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat amb el número 57634, és perceptora de subvencions públiques i per tant se li aplica la Llei de trasparència.

Les retribucions als òrgans de direcció i gerència són de 32.977,08 € i 29.578,10 € anuals respectivament (2023), amb les pagues prorratejades. Tanmateix, seguim treballant per tenir una sostenibilitat econòmica que ens permeti seguir millorant les condicions laborals de l’entitat.


Llegir més
Publicacions

INFORME OMBRA | L’Estat espanyol continua incomplint e...ls principis de la Convenció Contra la Tortura

Llegir més
Publicacions

Vulneració de drets humans a la Frontera Sud de l’Esta...t espanyol 2021-2022

#Fronteres#Migracions i racisme
Llegir més
Publicacions

Informe sobre violència institucional 2022

#Migracions i racisme#Violència institucional
Llegir més
Publicacions

DOSSIER | Obstacles en la denúncia de maltractaments al Cent...re d’Internament d’Estrangers de Barcelona

#Fronteres#Migracions i racisme
Llegir més
Publicacions

Transparència i rendició de comptes dels cossos policials a ...l’Estat espanyol

#Mecanismes de control#Violència institucional
Llegir més
Publicacions

Guia de bones pràctiques en els processos d’incidència... sobre l’ús excessiu de la força